Godziny pracy Wypożyczalni Yacht Club REWA


maj, czerwiec, lipiec, sierpień:

poniedziałek - nieczynne
wtorek - niedziela 900 - 1800


wrzesień:

poniedziałek - nieczynne
wtorek - piątek 1600 - 2100
sobota - niedziela 900 - 1800


Bosman Marcin Kuptz

kontakt: bosman Marcin Kuptz, telefon 516 726 312.


Regulamin Wypożyczalni Yacht Club Rewa


§ 1.

Wypożyczający sprzęt od Yacht Club Rewa (zwanym dalej: Wypożyczającym) jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.


§ 2.

Wypożyczający przed wydaniem łodzi musi spełnić następujące wymagania:

   - być pełnoletni (jako kierownik statku odpowiada prawnie za załogę, łódź i osprzęt),

   - posiadać niezbędne umiejętności do prowadzenia łodzi,

   - legitymować się patentem żeglarskim PZŻ (lub analogicznej jednostki z innego kraju),

   - wypełnić i podpisać „Oświadczenie wypożyczającego sprzęt”.


§ 3.

Osoba wypożyczając łódź żaglową musi dysponować:

   - w czasie od pobraniu do oddania sprzętu co najmniej jednym sprawnym telefonem, którego numer musi być czytelnie wpisany w oświadczeniu,

   - przynajmniej jednym załogantem na czas żeglugi (dotyczy łodzi klasy Puck),

   - wystarczającą liczbą osób do całkowitego wciągnięcia łodzi na brzeg po zakończeniu żeglugi.


§ 4.

1. Cennik będący załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu określa wysokość opłat za:

   - wypożyczenie sprzętu w czasie deklarowanym,

   - wypożyczenie sprzętu w czasie ponad deklarowanym,

   - przeprowadzenie akcji ratowniczo-holowniczej,

   - zagubiony sprzęt oraz uszkodzenia łodzi.

2. Czas wypożyczenia liczy się od momentu wypełnienia oświadczenia przez Wypożyczającego do momentu zwrotu sprzętu Bosmanowi Klubu.

3. Do wypożyczanej łodzi klasy Puck, Bosman Klubu zobowiązany jest wydać:

   - dwa żagle i bom,

   - szoty żagli,

   - koło ratunkowe,

   - 8 krawatów,

   - pagaj,

   - kamizelki asekuracyjne w liczbie odpowiadającej liczbie osób na łodzi.

4. Wypożyczany sprzęt powinien być w stanie pozwalającym na jego bezpieczne użytkowanie.


§ 5.

Bosman Klubu może:

a) odmówić wypożyczenia sprzętu z uwagi na:

   - prognozowane warunki pogodowe,

   - niska ocenę umiejętności żeglarskich wypożyczającego,

   - inne przesłanki zagrażające bezpieczeństwu ludzi i sprzętu,

   - brak wystarczającej liczby członków załogi,

b) zmienić dozwolony do żeglugi akwen określony w § 7,

c) zwolnić z opłaty za wypożyczenie w czasie ponad deklarowanym w przypadku awarii sprzętu,

d) obniżyć opłatę za wypożyczenie w przypadku wypożyczania więcej niż 1 łódki lub na więcej niż 1 dobę,

e) zakończyć trwające wypożyczenie sprzętu w przypadku złamania zasad niniejszego Regulaminu,

f) przeprowadzić akcję ratunkowo-holowniczą na prośbę Wypożyczającego lub w przypadku:

   - braku kontaktu z Wypożyczającym,

   - niezakończenia żeglugi do czasu zamknięcia Wypożyczalni (dotyczy wypożyczeń jednodniowych).


§ 6.

Na terenie działania Klubu należy podporządkować się Bosmanowi Klubu.


§ 7.

Wypożyczający zobowiązany jest do żeglugi tylko w granicach Zatoki Puckiej Wewnętrznej.


§ 8.

[skreślony]


§ 9.

Korzystanie ze sprzętu wodnego przez osoby będące pod wpływem alkoholu oraz spożywanie alkoholu w trakcie pływania jest zabronione.


§ 10.

Wypożyczający zobowiązany jest posiadać na wypożyczonym sprzęcie wodnym środki ratunkowe wydane przez wypożyczalnię. Każda osoba na łodzi zobowiązana jest do przebywania w kamizelce asekuracyjnej (założonej na wierzchu).


§ 11.

1. Wszelkie usterki sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zgłosić Bosmanowi Klubu przed wypłynięciem.

2. Wypożyczający zobowiązany jest po skończonej żegludze:

   - podnieść i zabezpieczyć w pozycji podniesionej płetwę sterową i mieczową,

   - sklarować fały przy maszcie w pozycji umożliwiającej złapanie obu końców liny,

   - zabezpieczyć łódź przed odpłynięciem, tj. wciągnąć łódź na brzeg,

   - usunąć z łodzi wszystkie śmieci.

3. Sprzęt zwracany do wypożyczalni sprzętu wodnego powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie. Za wszelkie usterki wynikające ze złego sposobu użytkowania oraz zagubione elementy Wypożyczający uiszcza opłatę wg Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.


§ 12.

Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników w wyniku wypożyczenia sprzętu wodnego.


§ 13.

Wypożyczalnia jest czynna od maja do sierpnia od wtorku do niedzieli w godzinach 9 - 19. Wypożyczenie sprzętu w innym terminie jest możliwe po indywidualnym uzgodnieniu z Bosmanem Klubu.
Cennik Wypożyczalni łodzi żaglowych klasy PUCK

   łódź klasy Puck
   do 2 godzin 50 PLN
   do 4 godzin 90 PLN
   do 6 godzin 120 PLN
   powyżej 6 godzin 140 PLN
   powyżej 1 doby indywidualnie
   każde pół godziny rozpoczęte w czasie ponad deklarowanym 20 PLN
   przeprowadzenie akcji ratunkowo-holowniczej 200-500 PLN
   kamizelka asekuracyjna 5 PLN / dobę
   koło ratunkowe 5 PLN / dobęCennik za zgubione wyposażenie

   kamizelka asekuracyjna 80 PLN
   koło ratunkowe 80 PLN
   pagaj 80 PLN
   talia 300 PLN
   bloczek kabestanowy 100 PLN
   grot 1000 PLN
   fok 500 PLN
   greting 80 PLN
   cuma 20 PLN
   pas balastowy 20 PLN
   ster 300 PLN
   miecz 150 PLNCennik za uszkodzenie sprzętu

po wycenie Bosmana

   uszkodzenie kadłuba 100-300 PLN
   uszkodzenie takielunku 30-150 PLN
   uszkodzenie żagla 50-250 PLN
   uszkodzenie rumpla 100 PLN
   uszkodzenie przedłużacza 100 PLN
   wygięcie płetwy mieczowej lub sterowej 150-200 PLN
   połamanie gretingów 50-100 PLN
   inne drobne uszkodzenia 30-100 PLN

Członkowie Yacht Club Rewa korzystają ze zniżki 50% (po opłaceniu składek na dany rok).


Copyright © 2021 Yacht Club Rewa
Polityka prywatności