Walne Zebranie Członków Klubu

Informujemy, że Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się w poniedziałek 24 czerwca 2024 roku o godz. 18:00 (I termin) lub o godz. 18:15 (II termin).

Ogłoszenie

o zwołaniu Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie

 

Zarząd Stowarzyszenia Yacht Club Rewa z siedzibą w Rewie, działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia zwołuje na poniedziałek 27 czerwca 2024 r. zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Yacht Club Rewa. Zebranie odbędzie się w Bosmanacie Przystani Żeglarskiej (ul. Koralowa 5 w Rewie) – zgodnie z § 25 pkt 6 Statutu:

– w pierwszym terminie o godzinie 18:00 (w obecności co najmniej połowy osób upr. do głosowania)

albo 

– w drugim terminie o godzinie 18:15 (bez względu na liczbę osób obecnych).

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Yacht Club Rewa obejmować będzie następujące punkty:

1.      Powitanie uczestników oraz otwarcie obrad.

2.      Stwierdzenie na podstawie listy obecności quorum i zdolności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia do podejmowania uchwał.

3.      Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

4.      Zatwierdzenie porządku obrad.

5.      Wybór Sekretarza Posiedzenia.

6.      Przedstawienie sprawozdania z działalności w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz dyskusja nad sprawozdaniami.

7.      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z oceną działalności Zarządu w 2023 roku oraz dyskusja.

8.      Głosowanie nad uchwałą dot. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

9.      Głosowanie nad uchwałą dot. zatwierdzenia i przeznaczenia zysku finansowego z 2023 roku.

10.   Głosowanie nad uchwałą dot. udzielenia absolutorium Zarządowi PLGR za 2023 rok.

11.   Przedstawienie planu pracy na 2024 rok.

12.   Przedstawienie projektu uchwały dot. dokonania zmian w Statucie Stowarzyszenia Yacht Club Rewa oraz przyjęcia tekstu jednolitego, wynikających z konieczności dostosowania treści Statutu do aktualnych przepisów prawa.

13.   Głosowanie nad uchwałą dot. dokonania zmian w Statucie Stowarzyszenia Yacht Club Rewa oraz przyjęcia tekstu jednolitego.

14.   Wolne wnioski.

 

15.   Zakończenie obrad.

Podziel się tym artykułem: