Polityka prywatności

 1. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Klub żeglarski Yacht Club REWA z siedzibą w Rewie pragnie poinformować członków, klientów oraz zainteresowanych:
  – że, będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Klub żeglarski Yacht Club REWA.
  – o danych osobowych, które zbieramy w celu prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia i współpracy, o tym, jak są one wykorzystywane i komu je udostępniamy.
  -że wprowadziliśmy zmiany w naszej Polityce Prywatności, które będą obowiązywać od 25 maja.
  Zmiany te odzwierciedlają rosnące wymogi dotyczące przejrzystości związane z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (znanym jako „GDPR”).
 2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Yacht Club Rewa. Stowarzyszenie wyznaczyło osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email: biuro@ycrewa.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  a.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonania umów wynajmu, szkolenia , występowania w organizowanych przez Stowarzyszenie zawodach , uczestniczenia w koloniach i obozach których organizatorem jest Stowarzyszenie itp. , –podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b)RODO,
  b.) w celu kierowania do Pani/Pana przez Stowarzyszenie treści marketingowych w sposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadnione działanie Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę, zgodnie z działalnością Stowarzyszenia określoną statutem.
  c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  d.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadnione działanie Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym działaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności,
  e.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  b.) podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
  c.) operatorzy pocztowi i kurierzy,
  d.) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
  e.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Stowarzyszenie nie będzie przekazywało Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu: zawarcia i wykonania umów wynajmu, sprzedaży, szkolenia , występowania w organizowanych przez Stowarzyszenie zawodach , uczestniczenia w koloniach i obozach których organizatorem jest Stowarzyszenie oraz – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z zawartych umów,
  – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną
  – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Stowarzyszenie treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, – w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/-Pana rzecz usług drogą elektroniczną
  -w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń.
  Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Stowarzyszenie prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres Rewa, 81- 198 Kosakowo, ul. Morska 56.
 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów wszelkich umów.


Zarząd Stowarzyszenia Yacht Clubu Rewa