YACHT CLUB REWA

Klub żeglarski Yacht Club REWA został zarejestrowany w Rejestrze Stowarzyszeń 7.05.2010 r. pod nazwą Rewska Szkuta. Na Walnym Zebraniu Członków Klubu w dniu 27.06.2013 przyjęto aktualną nazwę i statut. Klub ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

STATUT STOWARZYSZENIA

Yacht Club Rewa

 

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Yacht Club Rewa zwane dalej Klubem
2. Siedziba Klubu mieści się w Rewie.
81-198 Kosakowo
Rewa ul. Morska 56

 

§ 2

1. Klub działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Klub może także dla właściwego realizowania swoich celów prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 3

1. Klub jest zawiązany na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104 z 1989 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.

2. Poza aktami wymienionymi w pkt.1 Klub działa w oparciu o przedmiotowe regulaminy zatwierdzone przez Zarząd

 

§ 4

Klub ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 5

Klub może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

§ 6

Cele statutowe realizowane będą w oparciu o prace sekcji:
1. żeglarskiej i żeglarstwa lodowego
2. motorowodnej i narciarstwa wodnego
3. szkolenia i edukacji morskiej
4. logistyki, pozyskiwania środków i współpracy.

 

§ 7

Klub może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 

§ 8

Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

 

 

§9

1. Celami Klubu są:

- Upowszechnianie sportów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa
- Propagowanie tradycji oraz dobrej praktyki morskiej i wodniackiej wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców gminy Kosakowo
- Propagowanie ochrony środowiska w tym zasad bezpiecznego i ekologicznego korzystania z zasobów morskich, a w szczególności z zasobów Zatoki Puckiej
- Aktywizowanie środowisk lokalnych, w szczególności z gmin położonych nad zatoką Pucką w zakresie sportów wodnych, turystyki wodnej i rekreacji
- Propagowanie historii regionu, tradycji kaszubskich i związanych z tym obrzędów morskich i rybackich
- Propagowanie wychowania patriotycznego
- Integracja nowych i starych mieszkańców Gminy Kosakowo
- Propagowanie wychowania morskiego i wodniackiego wśród osób niepełnosprawnych
- Propagowanie wychowania morskiego i wodniackiego wśród dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

 

2. Klub swe cele realizuje poprzez:

- Zorganizowanie i prowadzenie stanicy wodnej i ośrodka szkoleniowego wraz z infrastrukturą w Rewie
- Organizowanie i prowadzenie ośrodków wodnych, szkoleniowych i stanic wodnych wraz z infrastrukturą w rejonie Zatoki Gdańskiej, Zatoki Puckiej i Zalewu Wiślanego
- Szkolenie żeglarskie i motorowodne członków Klubu oraz mieszkańców gminy w różnych kategoriach wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji morskiej i żeglarskiej wśród dzieci i młodzieży
- Organizowanie kursów i szkoleń
- Organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych w tym regat żeglarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- Organizowanie spotkań, prelekcji, koncertów
- Współpracę z Radą i Zarządem Gminy Kosakowo, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Ochotniczą Strażą Pożarną w Kosakowie i w Rewie, Związkiem Harcerstwa Polskiego i RP, Harcerskim Ośrodkiem Morskim w Pucku, Szkołami, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu, Sołtysami, parafią w Rewie i innymi organizacjami
- Współpracę ze związkami, instytucjami i organizacjami związanymi ze sferą morską i wodniacką
- Pozyskiwanie środków finansowych koniecznych do realizacji postawionych celów
- Promowanie swojej działalności w mediach publicznych oraz w internecie
- Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz podejmowanie dyskusji i wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla rozwoju sportu, rekreacji i turystyki wodnej
- Organizowanie wspólnych treningów, obozów kondycyjnych oraz wyjazdów na imprezy sportowe i kulturalne,
- Współpracę i wzajemną pomoc członków Klubu
- Prowadzenie działalności mającej na celu integrację członków Klubu poprzez aktywność sportową, kulturalną i towarzyską
- Inne działania realizujące cele statutowe.

 

3. Rodzaje działalności Pożytku Publicznego Klubu wg Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej:
Działalność nieodpłatna:

1. Działalność związana ze sportem, pozostała kod PKD - 92.62. Z
2. Działalność turystyczna pozostała kod PKD - 63.30. D
3. Działalność rekreacyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana kod PKD - 92.72. Z
4. Działalność rozrywkowa pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana kod PKD - 92.34. Z
5. Działalność edukacyjna kod PKD- 85.53Z
6. Działalność szkoleniowa kod PKD - 85.51 Z

Działalność odpłatna:

1. Działalność związana ze sportem, pozostała kod PKD - 92.62. Z
2. Działalność turystyczna pozostała kod PKD - 63.30. D
3. Działalność rekreacyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana kod PKD - 92.72. Z
4. Działalność rozrywkowa pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana kod PKD - 92.34. Z
5. Działalność edukacyjna kod PKD - 85.53Z
6. Działalność szkoleniowa kod PKD - 85.51Z
 

§ 10

1. W celu realizacji swoich celów statutowych Klub może prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Klub będzie prowadzić działalność gospodarczą w następującym wymiarze:

93.11.Z Działalność obiektów sportowych
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
93.12.Z Działalność klubów sportowych
93.29 Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.09 Z Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana
77.21 Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.12 Z Działalność organizatorów turystyki
30.12 Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
33.12 Z Naprawa i konserwacja maszyn
33.15 Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi
55.30 Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowe) i pola namiotowe
55.20 Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
47.19 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
56.10 A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
50.10 Z Transport morski przybrzeżny pasażerski
50.30 Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
52.22 A Działalność usługowa wspomagająca transport morski
42.91 Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
72.19 Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
71.12 Z Działalność w zakresie inżynierii i włącznie z nią doradztwo techniczne
84.12 Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, ekologią i kulturą
oraz pozostałymi usługami społecznymi z wyłączeniem ubezpieczeń społecznych
81.29 Z Pozostałe sprzątanie
38.11 Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
03.11 Rybołówstwo w wodach morskich

3. Do wykonywania zadań Klubu mogą być zatrudniani pracownicy.

 

 

§ 11

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.
Decyzję w sprawie przyjęcia do Klubu podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

 

§ 12

Członkowie Klubu dzielą się na:

1) członków zwyczajnych
2) członków wspierających
3) członków juniorów
4) członków honorowych

 

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania w Polsce, który:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
b) korzysta z pełni praw publicznych
c) utożsamia się z celami statutowymi Klubu
d) deklaruje chęć ich realizacji
e) złożył deklarację członkowską popartą rekomendacją przynajmniej jednego członka zwyczajnego Klubu

2. Nowo przyjęty członek zwyczajny jest zobowiązany do wpłaty wpisowego i pełnej składki członkowskiej za cały rok, niezależnie od daty przyjęcia do Klubu.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni Klubu zobowiązani są:
1. aktywnie uczestniczyć w pracach Klubu oraz przyczyniać się do realizacji jego celów
2. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu
3. regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie roczne w terminie do 15 marca w wysokości określonej przez Zarząd
4. dbać o dobre imię Klubu i jego majątek.

 

§ 15

Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
1. wybierać i być wybieranymi do władz Klubu
2. brać udział z głosem stanowiącym w walnym zebraniu członków oraz w innych zebraniach
3. brać udział w imprezach organizowanych przez Klub
4. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu
5. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Klubu.

 

§ 16

1. Członkiem juniorem może zostać osoba fizyczna do lat 18 , za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Z chwilą ukończenia 18 roku życia, junior staje się członkiem zwyczajnym.
2. Członek junior posiada uprawnienia członka zwyczajnego poza biernym i czynnym prawem wyborczym.
3. Członek junior posiada obowiązki członka zwyczajnego

 

§ 17

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna , która dla wspierania działalności Klubu wniosła wkład finansowy lub inne dobra materialne i uznaje Statut Klubu
2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego i
czynnego prawa wyborczego.

 

§ 18

1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla krzewienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji i dla działalności Klubu.
2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Klubu na pisemny wniosek członków Klubu.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Klubu.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu.

 

§19

Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:
1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu
2. śmierci lub utraty osobowości prawnej
3. pozbawienia praw publicznych
4. skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki
5. wykluczenia z Klubu uchwałą Zarządu z powodu:

a) naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów
b) nie uczestniczenia w działaniach Klubu przez okres dłuższy niż jeden rok
c) działania na szkodę Klubu

6. likwidacji Klubu.

 

§ 20

Z Klubu nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

 

Dział I. Postanowienia ogólne

 

§ 21

Władzami Klubu są:

- Walne Zebranie Członków
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna.

 

§ 22

Kadencja wszystkich władz wybieralnych w Klubie trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

 

§ 23

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

 

§ 24

W razie, gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu

 

Dział II. Walne Zgromadzenie Członków

 

§ 25

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

- z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi
- z głosem doradczym - członkowie juniorzy, wspierający oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Klubu. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na stronie internetowej Klubu, co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

6. Walne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W drugim terminie bez względu na liczbę osób obecnych.

 

§ 26

1.Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

- określenie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu
- uchwalanie zmian statutu
- wybór Komandora Klubu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej
- udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
- rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
- uchwalanie regulaminów Władz Klubu
- zatwierdzanie budżetu
- wybór i odwoływanie wszystkich władz Klubu
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu
- rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Komisji Rewizyjnej
- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku
- podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

2. Uchwały w przedmiocie odwołania Komandora, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej wymagają bezwzględnej większości głosów uczestników Walnego Zebrania.
3. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie udzieli absolutorium Zarządowi, wybory nowego składu Zarządu powinny odbyć się na tym samym Zebraniu. Do czasu powołania nowego składu Zarządu działa Zarząd, który nie uzyskał absolutorium.

 

Dział III. Zarząd

 

§ 27

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Klub na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z pięciu do siedmiu osób w tym: Komandora, dwóch Vice-Komandorów, członków oraz sekretarza. Zarząd sprawuje swoją funkcję społecznie.

3. Członkowie Zarządu Klubu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące

 

§ 28

1. Do kompetencji Zarządu należy:

- Realizacja celów Klubu
- Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
- Sporządzanie planów pracy i budżetu
- Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu, mianowanie Skarbnika spośród swojego grona
- Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Klubu
- Reprezentowanie Klubu na zewnątrz
- Zwoływanie Walnego Zebrania Członków
- Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej
- Przyjmowanie i skreślanie członków.

2. Dla ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Komandora lub Vice-Komandora.

 

Dział IV. Komisja Rewizyjna.

 

§ 29

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, sekretarza i członka
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej stanowią organ odrębny od organu zarządzającego i nie podlegają mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani podległości służbowej
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
c) Komisja Rewizyjna sprawuje swoją funkcję społecznie.

 

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

- kontrolowanie działalności Klubu,
- składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
- prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
- składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
- składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 

 

§ 31

1. Majątek Klubu powstaje :

- ze składek członkowskich,
- z darowizn, spadków, zapisów,
- z dotacji i ofiarności publicznej.
- z dochodów z własnej działalności statutowej,
- z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub będących w użytkowaniu Klubu.

2. Środki pieniężne przechowywane są na koncie i w kasie Klubu.
3. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd.
5. Zabrania się:

- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"
- przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu spośród Komandora i Vice-Komandorów lub dwóch upoważnionych przez Zarząd pozostałych jego członków, w tym Komandora lub Vice-Komandora.

 

 

§ 32

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich) przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.
3. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia skierowane do członków Klubu mogą być dokonywane w formie listu poleconego bądź drogą poczty elektronicznej.
4. Do reprezentowania Klubu upoważniony jest Komandor i Vice-Komandor jednoosobowo bądź dwóch innych upoważnionych członków Zarządu działających łącznie.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
6. W sytuacjach tego wymagających Walne Zebranie może powołać Sąd Koleżeński w celu rozwiązania problemów dyscyplinarnych.

 


wersja do druku

Aktualny skład Zarządu Yacht Club REWA:

 

komandor              Artur Siwik
wicekomandor  Maciej Twarowski
wicekomandor  Paweł Kawalec
członek zarządu  Jerzy Drożdż
członek zarządu  Michał Krużycki
członek zarządu  Artur Kapica
członek zarządu  Artur Czapliński

 

 

 

 

 


Komisja Rewizyjna Yacht Club REWA:

 

przewodniczący      Michał Kulig
  Józef Borusewicz
  Michał Krauze

 


 

Zarząd Yacht Club REWA zatwierdzony na Walnym Zebraniu 17.03.2017:

 

komandor              Artur Kapica
wicekomandor  Maciej Twarowski
wicekomandor  Artur Siwik
członek zarządu  Jerzy Drożdż
członek zarządu  Michał Krużycki
członek zarządu  Paweł Kawalec
członek zarządu  Artur Czapliński

 

 

 

 

 


Komisja Rewizyjna Yacht Club REWA:

 

przewodniczący      Michał Kulig
  Józef Borusewicz
  Michał Krauze

 


 

Zarząd YC Rewa zatwierdzony na Walnym Zebraniu 5.03.2015:

 

komandor              Michał Kozłowski
sekretarz  Janusz Hajdel
wicekomandor  Grzegorz Hinc
wicekomandor  Maciej Twarowski
członek zarządu  Jerzy Drożdż
członek zarządu  Wojciech Kierszka
członek zarządu  Artur Siwik

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna Yacht Club REWA:

 

przewodniczący      Michał Kulig
  Józef Borusewicz
  Paweł Jaśkiewicz

 


 

poprzedni skład Zarządu

 

komandor Kazimierz Połcik
wicekomandor Janusz Hajdel
wicekomandor Grzegorz Hinc
skarbnik Maciej Twarowski
sekretarz Andrzej Kadłubicki
członek zarządu Wojciech Kierszka
członek zarządu      Artur Siwik

Informacja dla chętnych do wstąpienia do Klubu:

 

1. wypełniamy deklarację członkowską,

2. przesyłamy ją do klubu na adres biuro@ycrewa.pl, lub przekazujemy do bosmana w klubie

3. decyzja o przyjęciu podejmowana jest przez Zarząd

 

Wpisowe wynosi 150 zł. Składka roczna wynosi 15 zł dla młodzieży uczącej się, 100 zł dla dorosłych, a 50 zł dla emerytów i rencistów. Konto Yacht Club Rewa: 28 8351 0003 0021 6515 2000 0010 Bank Rumia.

 

Korzyści z członkostwa to m.in. możliwość korzystania z wypożyczalni z 50% rabatem, ale również udział w ligach żeglarskich na promocyjnych warunkach.

Zapraszamy

KRS: 0000356002 wersja do druku

konto bankowe: 28 8351 0003 0021 6515 2000 0010 Bank Rumia

adres: 81-198 Rewa ul. Morska 56

e-mail: biuro@ycrewa.pl

telefon Trener: 501 498 422

telefon Bosman: 516 726 312

Przystań Żeglarska Rewa
Ekomarina Rewa

Wyświetl większą mapę

Copyright © 2021 Yacht Club Rewa
Polityka prywatności